Verzia I. účinná od 25.05.2018


Náš e-shop Profistanky.sk, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou DiLux s.r.o., Komenského 561/22, 085 01 Bardejov, IČO: 52804780, Prevádzka: Komenkého 561/22, 085 01 Bardejov, v zastúpení Diana Baraníková - +421 911 933 553 (ďalej len „správca“) jasne a otvorene oznamuje ako spracováva vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prečítajte si taktiež Zásady súborov cookies. Rešpektujeme vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti tieto zásady poskytujú všetke informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, na aký účel, na ako dlho, komu ich posúvame, aké máte práva, a veľa ďalších informácií.


1. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom čo robíme.

Vaša dôvera je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme vašu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. S vašimi osobnými údajmi nebudeme nikdy obchodovať. Žiadame od vás len informácie, ktoré potrebujeme na spracovanie objednávky.  


Aké osobné údaje od vás požadujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad ak po uskutočnení objednávky, sa na nás obrátite alebo poskytnete hodnotenie nákupu alebo tovaru. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú ako povinné údaje: kontaktné informácie a platobné údaje, tak aj iné nepovinné. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakúpiť. Dobrovoľne nám udávate osobné údaje tam, kde vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. pri registrácii, zasielaní newsletteru, poradne, diskusie, recenzie, a ďalšie, v rozsahu tam uvedenom.


Ako vaše osobné údaje využívame?

Vaše údaje potrebujeme napríklad na nasledovné úkony: Pre vytvorenie a spravovanie vášho osobného účtu (registrácia)

2. Rozhodnete sa, koľko s nami zdieľate

Zasielanie aktuálnych informácii o stave objednávky e-mailom alebo sms správou

Kontaktovať vás v prípade komplikácii s doručením vášho objednaného tovaru

Odpovedať na vaše dotazy a informovať vás o nových a zmenených službách

Zasielať vám aktuálne obchodné oznámenia o akciách a zľavách (newsletter)Spravovať váš registrovaný účet a kontrolovať vašu platobnú morálku

Prevádzať analýzy, aby sme vám poskytli relevantný tovar

Zabrániť zneužitiu našich služieb


Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas nevyhnutnej doby, a to výlučne na vyššie uvedené účely:
pri nákupe s registráciou, aj bez registrácie na dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne bežať od dňa uskutočnenia objednávky ,
pri zasielaní obchodných oznamov bez uskutočnenia nákupu, diskusie, kontaktného formulára, poradne, dopytu na produkt, apod. na dobu jedného roka alebo v zákonom stanovenou dobou (na dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov). Potom budú vaše osobné údaje vymazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením spracovania osobných údajov
Náš systém vám umožňuje kedykoľvek zrušiť a upravovať založený účet na našom e-shope.

2. Rozhodnete sa, koľko s nami zdieľate

Aby sme vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikácie používané. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme aké funkcie sú najčastejšie využívané a aké akcie spúšťajú chybové správy. Pokiaľ sa vám nepáči sledovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim, alebo nastaviť súbory cookies. Prečítajte si viac v Zásady súborov cookies.Udelený súhlas je možné odvolať takisto kliknutím na odkaz „Odhlásiť Newsletter“ v zaslanom e-maili, alebo nás môžete kontaktovať na adrese: objednavky@profistanky.sk

3. Vyberáme poskytovateľa služieb, ktorým môžeme dôverovať

Sme súčasťou internetovej spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:

DHL Parcel Slovensko s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 47 927 682

DPD Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498

Prípadne ďalším výlučne len poskytovateľom spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií.Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

4. Aké sú vaše práva?

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz za rok). Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve, alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR), alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).

V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obracať na kontaktnú adresu prevádzky: Profistanky.sk, Komenkého 561/22, 085 01 Bardejov, e-mail – objednavky@profistanky.sk

5. Neexistuje súkromie bez zabezpečenia

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, môžeme vám ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR), alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).

V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obracať na kontaktnú adresu prevádzky: Profistanky.sk, Komenkého 561/22, 085 01 Bardejov, e-mail – objednavky@profistanky.skVšeobecné ustanovenia

Predávajúcim je DiLux s.r.o., Komenkého 561/22, Bardejov 085 01,

IČO :52 804 780 ,  DIČ: 2121154002 (ďalej len „predávajúci“)

Bankové spojenie: Tatra banka a.s., IBAN : SK47 1100 0000 0029 4508 0096


Zákazníkom (ďalejlen „kupujúci") je fyzická osoba, ktorá si objednala tovar:

a) na stránkach www.profistanky.sk

b) telefonicky natel. čísle 0911 933 553

c) mailom na adrese: objednavky@profistanky.sk


Objednávka tovaru

Kupujúci zrealizuje objednávku prostredníctvom nákupného košíka podľa jednotlivých pokynov. Po odoslaní objednávky je kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky a kópiou objednávky.

Kupujúci v objednávke vyplní povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednané ho tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko,adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru, (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a dohodnutia dátumu prevzatia zásielky s objednaným tovarom.

Zrušenie objednávky

Objednávka je považovaná za záväznú. Kupujúci ju môže bez udania dôvodu zrušiť do 2 hodín od objednania tovaru na e-mailovej adrese objednavky@profistanky.sk  alebo tel. čísle 0911 933 553. Pokiaľ zruší objednávku predávajúci, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.

Pre odstúpenie od zmluvy stiahnite formulár z našej stránky - profistanky.sk/na-stiahnutie/odstupenie-od-zmluvy.pdf , vyplnte ho pošlite nám ho e-mailom do 14 dní. 

Dodacie a platobné podmienky

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar: v množstve a sortimente podľa potvrdene objednávky kupujúceho, v dohodnutom termíne dodávky a do dohodnutého miesta dodania, v dohodnutom obale a pre prepravu riadne vybavený. Povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu tovar je splnená tým, že ku­pu­jú­cemu umo­žní s tovarom nakladať (t.j. tovar prevziať) v dohodnutom mieste dodania.

Dodacia lehota tovaru Štandardne produkty, ktoré máme skladom expedujeme do 1- 3 dní od objednania. 

V prípade prekážok,ktoré predávajúcemu bránia v splnení jeho povinnosti dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej dobe, predlžuje sa lehota na dodanie tova­ru o dobu trvania týchto prekážok. Predávajúci vznik a predpokladanú dobu trvania prekážok kupujúcemu bez zbytočného odkladu oznámi.

Tovar bude kupujúcemu dodaný do dohodnutého miesta dodania prostredníctvom pošty, kuriéra alebo zmluvného prepravcu predávajúceho v pracovných dňoch v čase medzi 7:00 až 21:00. Ďalšou formou je osobný odber v mieste podnikania predávajúceho.

Poistenie tovaru počas prepravy predávajúci zabezpečí len, ak mu táto povinnosť vyplýva z uzavretej kúpnej zmluvy.

Pri prevzatí tovaruje kupujúci povinný dodaný tovar prezrieť.

Prevzatie dodaného tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na doda­com liste/faktúre. Jedna kópia dodacieho listu/faktúry zostáva kupujúcemu.

Spôsob platby: na dobierku, t.j. kupujúci zaplatí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru zasielateľskej spoločnosti; pokiaľ kupujúci kúpnu cenu za tovar nezaplatí,predávajúci nie je povinný mu tovar odovzdať. Spolu s tovarom odovzdá predávajúci kupujúcemu aj daňový doklad o zaplatení kúpnej ceny. V prípade produktov vytvorených na mieru si predávajúci vyhradzuje právo žiadať zálohu vo výške 60 % zo sumy predom na účet. 

Cena za dopravu tovaru je hradená kupujúcim osobitne podla platného cenníka. Pri osobnom odbere v mieste podnikania predávajúceho kupujúci uhrádza len cenu za tovar.


Vady tovaru, záručná doba a reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, nakupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dna prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamácie si kupujúci uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Pri vrátení tovaru je potrebné tovar zabaliť tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu počas prepravy, ak tak urobené nebude tovar nebude možné reklamovať.

V prípade potreby kontaktujte predávajúceho na telefónnom čísle 0911 933 553.


Reklamácia sa nevzťahuje na

mechanicky poškodený tovar (roztrhnutie, zlomenie, poškrabanie, rozbitie a pod.)

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.


Podmienky odstúpenia od zmluvy

Tovar nám po predchádzajúcom oznámení na tel. 0911 933 553, resp. emailom na: objednavky@profistanky.sk zašlite na hore uvedenú adresu. Po skontrolovaní tovaru Vám do 14 dní zašleme naspäť kúpnu cenu tovaru vrátane poštovného a balného a to prevodom na účet, resp. poštovou zloženkou. Tovar musí byť nepoužívaný a nepoškodený. Odstránenie visačiek, cenoviek a štítkov je neprípustné a takýto tovar je považovaný za používaný. S tovarom musí byť v balíku originál dokladu o zakúpení (faktúra). Tovar odporúčame poistiť.


Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na objednavky@profistanky.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo na stranke www.youstice.com/sk. 


Orgán dozoru:


Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.:
fax č.: 051/ 7721 596